بسته تشویقی سازندگان بافت های فرسوده

تعیین ضوابط و سیاست های طرح تشویقی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری و ناکارآمد

0 نظر
 محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ضوابط طرح تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به تصویب شورای‌عالی معماری و شهرسازی رسید. که از جمله این مشوق‌ها می‌توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم طرح مصوب ، تسهیل در ضوابط پارکینگ ،امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب ، عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی با رعایت شرایط مربوط ، اختلاط کاربری‌ها برحسب گروه‌های چهارگانه اشاره کرد.
این طرح با هدف ایجاد انگیزه برای توسعه‌گرها، سرمایه‌گذاران و مالکان بافت های فرسوده و ناکارآمد اعطا می‌شود به منظور افزایش تولید مسکن و خرید آپارتمان در تهران و کاهش نگرانی ساکنین مساکن ناپایدار. 
ایشان با اشاره به ویژگی‌های گروه‌های چهارگانه مورد هدف بهسازی و نوسازی گفت: این گروه‌ها شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری (گروه اول)، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای (گروه دوم)، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری (گروه سوم) و نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع (گروه چهارم ) است.
مشوق‌های گروه اول ، بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری که شامل : 
- اعطای دو طبقه  تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
- امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی
- امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه به منظور تامین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز
- امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بست فاقد کارکرد و امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده‌گذاری و نما 
گروه دوم ، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای که شامل : 
- اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
- امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های غیرانتفاعی مشروط به تامین ورودی مستقل
- عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی
- کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به ورود پارک حاشیه‌ای در معبر، امکان استفاده از  مساحت معابر بن‌بست فاقد کارکرد و تراکم حاصل از آن 
گروه سوم ،نوسازی در عمق بافت  فرسوده شهری که شامل :
- اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی
- کاهش ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد
- امکان احداث یک درب اضافه در راستای تامین حداکثری پارکینگ در بافت‌های فرسوده 
- عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی 
گروه چهارم ، نوسازی قطعات غیر قابل تجمیع که شامل :
- امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی
- کاهش ضریب برای هر واحد تامین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵
- امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تامین ضریب تامین یک پارکینگ برای هر واحد 
- امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین  شده در طرح مصوب 
- عدم احتساب مساحت  بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.