تغییرات قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال 92

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی را در نیمه دوم سال گذشته در 13 گروه منتشر کرد

0 نظر
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی را در نیمه دوم سال 92 اعلام کرد. بر اساس این گزارش، کمترین و بیشترین درصد تغییرات مصالح ساختمانی مورد آمارگیری در سطح شهرستان تهران در نیمه دوم 1392، به تفکیک گروه های مختلف نسبت به نیمه قبل (نیمه اول 1392) و نیمه مشابه در سال قبل (نیمه دوم 1391) ارائه می شود.

گروه خاک، مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگ های ریشه دار

بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم 1392، در 3 گروه "خاک"،"مصالح سنگی بتن و بنایی" و "سنگ های ریشه دار"، به جز یک قلم، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری، نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه ها، "سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر" با 29.4 درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت بوده است. "ماسه شسته دانه بندی شده" با 2.1- درصد تنها قلم دارای کاهش قیمت بوده است.

در این سه گروه، متوسط تمام قیمت ها نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش توسط قیمت مربوط به "سنگ دو تیشه ریشه دار لاشتر" با 56.3 درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به "خاک رس طبیعی" با 12.2 درصد بوده است.

گروه سنگ های تخت پلاک

مقایسه متوسط قیمت اقلام در گروه "سنگ های تخت پلاک" در نیمه دوم 1392 با نیمه قبل حاکی از افزایش متوسط قیمت تمامی اقلام می باشد. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش قیمت مربوط به "سنگ پلاک صیقلی گرانیت سبز پیرانشهر – درجه یک" با 30.5 درصد بوده است و "پودر سنگ معمولی" با 16.3 درصد دارای کمترین افزایش قیمت در این گروه بوده است.

در این گروه، مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده افزایش متوسط قیمت تمامی اقلام است که بیشترین افزایش مربوط به "سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید - درجه یک" با 59.7 درصد بوده است و "پودر سنگ معمولی" با 27.5 درصد دارای کمترین افزایش قیمت در این گروه بوده است.

گروه آجر و سفال

با مقایسه اقلام گروه "آجر و سفال" در این دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده می شود متوسط قیمت تمامی اقلام بجز یک قلم، افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "آجر ماشینی سوراخدار سفید 5.5 سانتی" با 31.7 درصد بوده است. "آجر ماشینی سوراخدار قرمز 5.5 سانتی" با 3.5- درصد نیز تنها قلم دارای کاهش قیمت در این گروه بوده است.

در مقایسه  نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل نیز، بجز "آجر ماشینی سوراخدار قرمز 5.5 سانتی" که با 9.9- درصد، دارای کاهش قیمت بوده، برای سایر اقلام  شاهد افزایش قیمت بوده ایم که بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به "آجر قزاقی 4 سانتی" با 32.7 درصد بوده است.

لوله و پروفیل های فولادی مورد مصرف در سازه

در گروه  "لوله و پروفیل های فولادی مورد مصرف در سازه"، شاهد نوسان قیمت ها گاه به صورت افزایشی و گاه به صورت کاهشی هستیم. بیشترین افزایش قیمت نسبت به دوره قبل مربوط "نبشی نمره 150" با 38.4  درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به "ناودانی نمره 6.5" با 19.4- درصد بوده است.

با مقایسه متوسط قیمت های اقلام این گروه در این نیمه نسبت به نیمه مشابه سال قبل هم شاهد نوسانات کاهشی یا افزایشی قیمت ها هستیم. بیشترین افزایش متوسط قیمت همچنان مربوط به "نبشی نمره 150" با 35.1 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "ناودانی نمره 6.5" با 26.7 – درصد بوده است.

میلگرد

در گروه "میلگرد"، متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل دارای کاهش بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "مفتول سیاه" با 20.4 – درصد و کمترین کاهش مربوط به "میلگرد ساده نمره 18" با 3.7- درصد بودها ست.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل هم نشان دهنده کاهشی بودن متوسط قیمت تمامی اقلام است. در این میان بیشترین و کمترین کاهش متوسط قیمت به ترتیب مربوط به "مفتول سیاه" با 32.7- درصد و "میلگرد ساده نمره 20" با 6.4- درصد بوده است.

گروه ورق های فلزی

در گروه "ورق های فلزی" متوسط یمت تمامی اقلام نسبت به دوره پیش دارای کاهش بوده است. در بین اقلام این گروه، بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلی متر" با 5.5 – درصد بوده است و "ورق برنز" با 1.4- درصد دارای کمترین کاهش متوسط قیمت بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد متوسط قیمت یک قلم در این گروه کاهش و سایر اقلام افزایش داشته است. "ورق سیاه به ضخامت بیش از 3 میلی متر" با 11.3- درصد تنها قلم دارای کاهش قیمت بوده است. "پروفیل برنزی توپر" با 12.0 درصد دارای بیشترین افزایش قیمت بوده است.

ورق های گالوانیزه

در گروه "ورق های گالوانیزه"، مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل و دوره مشابه سال قبل حاکی از کاهش قیمت تمامی اقلام آن می باشد. در بین اقلام این گروه، بیشترین کاهش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به "ورق گالوانیزه کرکره ای" با 16.8- درصد و کمترین کاهش مربوط به "ورق گالوانیزه با موج ذوزنقه" با 11.5- درصد بوده است.
بیشترین کاهش متوسط قیمت نسبت به دوره مشابه در سال قبل مربوط به "ورق گالوانیزه رنگی" با 12.4- درصد و کمترین کاهش مربوط به "ورق گالوانیزه با موج  ذوزنقه" با 7.7- درصد بوده است.

قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی

در گروه "قطعات پیش ساخته سیمانی و بتنی"، مقایسه متوسط قیمت اقلام در نیمه دوم 1392 با نیمه قبل نشان می دهد که متوسط قیمت ها همچنان کاهش داشته است. در بین اقلام این گروه، بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "لوله سیمانی معمولی نمره 15" با 33.7- درصد بوده است و "کول سیمانی" با 1.5- درصد دارای کمترین کاهش بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری در نیمه دوم 1392 با دوره مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که متوسط قیمت برخی اقلام دارای کاهش و برخی اقلام دارای افزایش بوده است که بیشترین کاهش به "لوله سیمانی معمولی نمره 10" با 21.4- درصد و بیشترین افزایش به "لوله سیمانی معمولی نمره 20" با 4.4 درصد دارای تعلق دارد.

موزائیک

نتایج آمارگیری نیمه دوم 1392 نمایانگر آن است که در گروه "موزائیک"، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. در این میان، بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "موزائیک فرنگی با خرده سنگ مرمر با مرمریت تا نمره 5 به ابعاد به ابعاد 40 در 40" با 16.7- درصد می باشد. کمترین کاهش قیمت نیز با 0.2- درصد به "موزائیک ایرانی با سنگ موزائیک معمولی به ابعاد 40 در 40" تعلق دارد.

گروه چوب

مقایسه نتایج این آمارگیری با دوره پیش حاکی از آن است که در گروه "چوب"، "مصالح ساخته شده چوبی" و "گروه قطعات پیش ساخته چوبی" تمامی اقلام دارای افزایش قیمت بوده اند. بیشترین افزایش قیمت در این سه گروه مربوط به "لمبه چوبی" با 28.6 درصد و کمترین افزایش مربوط به "چوب چهارتراش ایرانی" با 3.6 درصد بوده است.

محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار

در گروه "محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار"، با توجه به این که در دوره قبل، تها "کفپوش لاستیکی آجدار به ضخامت 2.5 میلی متر به صورت رول " دارای اطلاع بوده است، متوسط آن نسبت به دوره قبل 30.4 درصد افزایش داشته است.

مصالح پلاستیکی و لاستیکی

در گروه "مصالح پلاستیکی و لاستیکی" متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره پیش افزایش داشته است. به نحوی که بیشترین افزایش قیمت مربوط به "ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود 3 میلی متر" با 11.6 درصد و کمترین افزایش مربوط به "ورق فایبر گلاس ساده به ضخامت 1 تا 1.5 میلی متر" با 3.0 درصد بوده است.

گروه چتایی

نتایج آمارگیری نیمه دوم 1392 نمایانگر آن است که در گروه " چتایی"، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. در این میان، بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به "گونی چتایی 40 در 7" با 13.7- درصد می باشد. کمترین کاهش قیمت نیز با 8.8- درصد به "گونی چتایی 11 در 45" تعلق دارد.

منبع خبر : خبرگزاری مهر

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.